நானும் என் மூக்குத்தியும்

by monika
(madurai)

enakku mukkuthina pitikthu ana ennota amma ena mukku kutha sonnanga na vendam nnu sollikiteirunten amma mukku kutha poroya illayannu kettu kitya irruppanga ana nan next yr kuthikirrennu solluven
ipati soliye 2yra ottivitten amma kovama akittanga orunal enga ammavota akka aparam thangachiya veettukku vara sonnanga ana enakku athu theriyathu avnga vewtukku vantha tha pathu na full happy annen amma kitta ketten amma ivanga ethukku ippo vanthurukkangannu athukku amma summa unna pakka thandi nnu solli samalichuttanga na num nampitten tomorrow sunday athanala ellarum veetla than irrunthanka oru 11:00 timkku yarro orruthavanga veetukku vanthanka amma vanga vanga nnu sonnanga yanakku avarru yarrunney theilla utane ammatta ketten yarruma ivarrunnu ketten aparam soltrennu sonnanga ok nnu na ennota velaya pakka arampichutten amma enakku new tresh kututhu pottukkonnu sonnaka ethulkunnu ketten inakki yanga marraige day nnu sonaga ok nnu nanum pottukonden aparam rooma vittu veliya vanthu patha ralation neraya mempar vanthurunthanga enakku paya agittuchu ellathukkum centerla orru place freeya irrunthuchu enna anga okara sonnanga relationlam na mutiyathunnu roomkkula poga ponen ana ena ellaum pitithu vanthau centrer place okka ra vachuttanga appo than therinchathu enakku mukku kutha porangannu na aluthutten amma atiya alukatha dii nnu sonnanga na ammava kopathota

pathen na ellarrukkum centerla okanthu irrunthen enakku avamana ma irrunthathu ok asari appothan entry anarru avarru sammay kumpitutu enakku apocitla okkantharru enakku kannula irtuntha kannirru rommpa varra arampitchatu ennaota amma.cithi .pakkathula vanthau okanthanga aparam asari time achu mukku kutha aptinnu sonnarru enakku verrth kotta armpitcharhu amma vachurutaa nmukkuthiya asarukkita kuduthartu antha mukku kuthi vera rommpa periyathanda irrunthuchu enota mooka amma thada vittanga ennota thalaya .kaiaya .pituchukittanga enna antha minitue nenachu pakka mutilla asari mukkuthial oosiaya set pannunarru ammma valathu pakkam kutha sonnana asarium ennota thala ya kitta kondu vara sonnaru na mutiyahunnu sonnen ennota cithi ennota thala ya asari pakkam sachanga asarium pakkatula vantharru ennkta mooku orumathiriyana feel achu asari ennota mooka piticharru ennota mooku vtachathu ooosiya pakkuthulaa kodu vantharru na kanna mutikitten oosiya mookaula vacharru lighta paine achu vachu aluthnarru kanneer koduchu payangarama oosiya nalla aluthunarru na ammaaa mnu kathu nen aparma ooosi mattum ulla poi pattunnu sound vanthuchu ana mukkuthi innum ull pola nala vachu aluthuna mookuthiya mukkula sathai velakurathu enakku therinthuchu aparam mukkuthi ula poi ninducju asari thirruguani ya etutharru vendam aparam pottkirennu soonnen valiyota pottathan illanna pota mutiyathunnu sonnarru amaaum.citium enna pituchukkitanaga asari mooka thooki thirukuanaiya pottu vittarru

Comments for நானும் என் மூக்குத்தியும்

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 15, 2019
Rating
starstarstarstarstar
Please translate NEW
by: Anonymous

Please translate in English so all can read

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Share your nose piercing story!.

A tree is not a project for us; a tree is our life.


Join Us at Facebook!